ຂັ້ນຕອນການສ້າງການເຊື້ອເຊີນເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ມີການເຊື່ອມຕໍ່